สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)  หน้าแรก |   ติดต่อ |
หน้าแรก เข้าสู่ระบบทะเบียน ระบบรับเข้าศึกษา เว็บไซต์กลุ่มภารกิจ ภาพกิจกรรม
 
     

สำนักทะเบียนและประมวลผล © 2012
(สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ 123 อาคารพิมล กลกิจ ถ.มิตรภาพ
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ (043) 203-833
โทรสาร (043) 347-486


เกี่ยวกับสำนักฯ ประชาสัมพันธ์ เว็บลิงค์
 ประวัติความเป็นมา  REG NEWS  ระบบทะเบียน
 โครงสร้างองค์กร  รายงานประจำปี  ระบบรับเข้าศึกษา มข.
 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์  รายงานประเมินตนเอง SAR  ระบบประเมินและประกันคุณภาพ
 จรรยาบรรณ  วิจัยสถาบัน  งานสหกิจศึกษา
 การเจ้าหน้าที่  รายงานการประชุม  E-Office
 บุคลากรภายใน  แผนปฏิบัติราชการ  E-PD
 เว็บไซต์กลุ่มภารกิจ  แผนการบริหารความเสี่ยง  
 ข่าวทั้งหมด  โครงการฝึกอบรม  
   การจัดการองค์ความรู้  
     
สายตรงกลุ่มภารกิจ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  
 บริหารทั่วไป (043) 202-428  กระทรวงศึกษาธิการ  
 รับเข้าศึกษา (043) 202-660  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 ทะเบียนประวัติ (043) 202-817  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
 ประมวลผล (043) 202-803  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 ทะเบียนเรียน (043) 202-661  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
 พัฒนาวิชาการ (043) 203-200  
 บริการ (043) 202-286  
     
 กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน  เบอร์โทรติดต่อคลิกที่นี่  
 รับตรงมหาวิทยาลัยขอนแก่น