header
หน้าหลัก  
ประวัติความเป็นมา  
โครงสร้างองค์กร  
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์  
เว็บไซต์กลุ่มภารกิจ  
บุคลากรภายใน  
Reg News  
รายงานประจำปี  
SAR  
วิจัยสถาบัน  
การเจ้าหน้าที่  
จรรยาบรรณสำนักฯ  
 
E-Office  
ระบบประเมินและประกันคุณภาพ  
E-PD  
สหกิจศึกษา  
ระบบทะเบียน  
รับเข้าศึกษา มข.  
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ.  
 

ประวัติความเป็นมา
     สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดิมเป็นงานทะเบียนนักศึกษา สังกัดกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ต่อมาได้เริ่มก่อตั้งโครงการสำนักทะเบียนและประมวลผลเมื่อ ปี พ.ศ.2533 และเริ่มดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนนักศึกษา เฉพาะนักศึกษาใหม่ที่ เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2533 และได้ดำเนินการสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2534 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ระยะเริ่มดำเนินการครั้งแรกมีนักศึกษาประมาณ 6,000 คน ปัจจุบันมีนักศึกษา ทั้งหมดประมาณ 24,000 คน มีทั้งระดับต่ำกว่าปริญญาตรี, ปริญญาตรี, ประกาศนียบัตรบัณฑิต, ปริญญาโทและปริญญาเอก โครงการสำนักทะเบียนและประมวลผล ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นสำนักทะเบียนและ ประมวลผลอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2537

     ต่อมาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2547 ได้มีมติเห็นชอบหลักการการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามที่อธิการบดีเสนอ โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ได้มีมติให้ "บรูณาการ 2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านวิชาการ ได้แก่ กองบริการการศึกษา และสำนักทะเบียนและประมวลผล และได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ" รวมทั้งผนวกงานในลักษณะเดียวกันเกี่ยวกับบัณฑิตที่เป็นงานประจำไว้ภายใต้สำนักนี้ด้วย ภารกิจของสำนักนี้ครอบคลุม ภารกิจด้านการรับเข้าศึกษา ภารกิจด้านทะเบียน ภารกิจด้านการประมวลผลการศึกษาและสารสนเทศ ภารกิจด้านพัฒนาวิชาการ และภารกิจด้านบริหารงานทั่วไป"

     การปรับโครงสร้างและระบริหารของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เมื่อรวมสองหน่วยงานคือ สำนักทะเบียนและประมวลผล และกองบริการการศึกษาเข้าด้วยกันแล้ว จะต้องสามารถทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนภารกิจด้านบริหารและการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยลักษณะโครงสร้างจะเป็นแบบแบนราบมีการดำเนินงานแบบเบ็ดเสร็จในแต่ละกลุ่มงาน/ภารกิจ และมีความเชื่อมโยงกันในงานตามบทบาทและภารกิจของสำนักฯซึ่งจะทำให้การดำเนินงานภายในสำนักมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดขั้นตอนและลดระยะเวลาในการดำเนินการ และเป็นการรวมบุคลากรสองหน่วยงาน ลดการกระจายบุคลากรในตำแหน่งต่าง ๆ และสามารถกำหนดบทบาทหน้าที่ให้ทำงานร่วมกันได้เต็มตามศักยภาพ โดยจัดให้มีภารกิจด้ายการบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One-stop service) และภารกิจด้านสารสนเทศ ซึ่งมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์และการตลาดให้มากขึ้น ภารกิจและบทบาทหน้าที่ของสำนัก


สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มีภารกิจและบทบาทหน้าที่ดังนี้  
  การสนับสนุนการบริหารและดำเนินงานด้านวิชาการ การจัดการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
  สนับสนุนการบริหารและดำเนินงานของฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัย
  การดำเนินงานเกี่ยวกับการขอเปิดหลักสูตรและรายวิชา และการจัดการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย
  การจัดทำระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้ายวิชาการและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
  การดำเนินงานด้านระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย

  การให้บริการการศึกษาแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
  การให้บริการการศึกษาทุกด้ายแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา (ยกเว้นเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการทำวิทยานิพนธ์)
  การให้บริการการศึกษาแก่อาจารย์ บุคลากร และหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ในด้านการรับเข้าศึกษา หลักสูตรและรายวิชา ทะเบียนและประมวลผลการศึกษา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 การเป็นแหล่งสารสนเทศทางวิชาการและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
  การประชาสัมพันธ์และดำเนินงานด้านการตลาดหลักสูตรและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
  การพัฒนาและดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการฐานข้อมูลประวัตินักศึกษา หลักสูตรและรายวิชา ทะเบียนและประมวลผลการศึกษา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 การเป็นศูนย์ประสานงานด้านวิชาการและการจัดการศึกษากับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
  การดำเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัย
  การประสานงานด้านวิชาการและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก

  copy right 2007 (R) สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
  Tel. (043) 202-222-41, (043) 203-333-51 Ext.12039,12049-50, Fax (043) 347-486