การถอนวิชาเรียน หากถอนไม่ได้สัญลักษณ์ W ให้ถอนได้เองผ่านเวป แต่ถ้าถอนโดยได้สัญลักษณ์ W ให้พิมพ์แบบการถอน W (มข4) จำนวน 2 แผ่น ที่ เวป http://reg4.kku.ac.th/2005/section/registration/withdraw.htmแล้วนำเสนอขออนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาี แล้วมาทำการถอนที่ กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน สำนักทะเบียนฯ ตามปฏิทินมหาิวิทยาลัยกำหนด

การถอนวิชาเีรียน
ขั้นตอนการถอนรายวิชาผ่านอินเตอร์เน็ต
แบบคำร้องการถอน โดยได้สัญลักษณ์ W