Khon Kaen University
ยินดีต้อนรับสู่โครงการแนะแนวสัญจร มข.
..............................................................................................................

       มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ตั้งขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนโยบาย ที่สำคัญประการหนึ่งก็คือ การกระจายโอกาสทางการศึกษา แก่นักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ได้มีโอกาสเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามากขึ้นอีกทั้งเป็นการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลในการที่จะกระจายโอกาสให้เยาวชนในภูมิภาคนี้ได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

อ่านทั้งหมด

Copyright 2009 (R) สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
Tel.(043) 202-222-41. (043) 203-333-51 Ext.12039,12049-50,
Fax(043) 347-486

กำหนดการแนะแนวสัญจร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2557
..............................................................................................................

ครั้งที่
จังหวัด
สถานที่
ระยะเวลา
  
   1
นครพนม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย วันพฤหัสที่ 3 กรกฎาคม 2557
สกลนคร
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557
  
   2
มุกดาหาร โรงเรียนมุกดาหาร วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557
อำนาจเจริญ โรงเรียนอำนาจเจริญ วันพุธที่  9 กรกฎาคม 2557
ยโสธร
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
วันพฤหัสที่  10  กรกฎาคม 2557
  
   3
ศรีสะเกษ
โรงเรียนสตรีศิริเกศ วันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2557
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วันพฤหัสที่  17 กรกฎาคม 2557
อุบลราชธานี
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
วันศุกร์ที่  18 กรกฎาคม 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์