Khon Kaen University
ยินดีต้อนรับสู่โครงการแนะแนวสัญจร มข.
..............................................................................................................

       มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ตั้งขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนโยบาย ที่สำคัญประการหนึ่งก็คือ การกระจายโอกาสทางการศึกษา แก่นักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ได้มีโอกาสเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามากขึ้นอีกทั้งเป็นการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลในการที่จะกระจายโอกาสให้เยาวชนในภูมิภาคนี้ได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

อ่านทั้งหมด

Copyright 2009 (R) สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
Tel.(043) 202-222-41. (043) 203-333-51 Ext.12039,12049-50,
Fax(043) 347-486

กำหนดการแนะแนวสัญจร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2557
..............................................................................................................

ครั้งที่
จังหวัด
สถานที่
ระยะเวลา
  
   1
นครพนม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556
สกลนคร
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556
  


   2
  
  
อุดรธานี
โรงเรียนกุมภวาปี
วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2556
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2556
บึงกาฬ โรงเรียนบึงกาฬ วันพฤหัสที่  4 กรกฎาคม 2556
หนองคาย
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
วันศุกร์ที่  5  กรกฎาคม 2556
  
   3
อุบลราชธานี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2556
ศรีสะเกษ
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา วันพฤหัสที่  11 กรกฎาคม 2556
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
วันศุกร์ที่  12  กรกฎาคม 2556
ข่าวประชาสัมพันธ์